Poradnik

Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza. Jest ona niezbędna do wyrobienia aktu zgonu oraz pochowania zmarłej osoby. Musi ona zostać wydana po śmierci każdej osoby na wniosek osób uprawnionych do jej pochowania. Obowiązek wystawienia karty zgonu spoczywa na lekarzu, który udzielał swych świadczeń chorującemu w okresie 30 dni przed dniem jego śmierci. W przypadku, gdy dana osoba odchodzi w szpitalu, jest to lekarz oddziału szpitalnego, w innym wypadku lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. Kartę zgonu wydaje się w 2 egzemplarzach: - egzemplarz A, który służy do celów statystycznych - egzemplarz B - do celów pochowania bliskiej osoby. Do wystawienia karty zgonu nie jest konieczne podanie przyczyny śmierci. W przypadku niemożności jej ustalenia oraz braków podejrzeń do samobójstwa, w miejscach przeznaczonych na wpisanie takiej informacji, wpisuje się adnotację "przyczyna zgonu nieustalona".