Poradnik

Międzynarodowy transport zmarłych

W przypadku, gdy śmierć bliskiej dla Państwa osoby nastąpi za granicą, w celu przywiezienia jej ciała do kraju, gdzie ma zostać pochowana, należy koniecznie dokonać dodatkowych formalności. Proces postępowania w takiej sytuacji jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie to mówi, że aby przewieść ciało zmarłej osoby do kraju, potrzebne są oświadczenia dwóch stron:

1. Pierwsza z nich to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy dla miejsca, z którego ciało danej osoby jest przywożone. Wydaje on zezwolenie na:

 • przewóz zwłok w granicach państwa:
  a) środkami transportu drogowego - na odległość powyżej 60 km,
  b) środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość,
 • wywóz ciała poza granice państwa.

2. Druga strona to Starosta właściwy dla miejsca, w którym ciało ma być pochowane, który w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wydaje zezwolenie na sprowadzenie zmarłego z obcego państwa.

Wydanie owych zezwoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej na pisemny wniosek osoby uprawnionej do pochowania zmarłej osoby, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Ponadto istnieje szereg wymogów dotyczących środków transportu przeznaczonych do przewozu zmarłych.

Najprostszą drogą zorganizowania transportu, jest skorzystanie z usług naszego zakładu pogrzebowego, który ma w swojej ofercie usługę transportów międzynarodowych i pośredniczy we wszystkich formalnościach, w tym: 

 • w uzyskaniu zezwoleń w polskich urzędach ,
 • wyrabianiu polskich oraz zagranicznych dokumentów ,
 • tłumaczeniu niezbędnych dokumentów ,
 • załatwieniu dokumentacji odpraw celnych i sanitarnych , 
 • załatwieniu formalności i spełnieniu wymogów sanitarnych i prawnych co do rodzaju i sposobu przewozu.

Dzięki powyższym usługom nie trzeba się martwić o dopilnowanie formalność, cały proces przewozu zmarłej osoby, łącznie z pozyskaniem niezbędnych dokumentów, jest wówczas organizowany i dopilnowany przez wyspecjalizowany w tym zakresie Zakład Pogrzebowy PIERTAS