Poradnik

Renta po zmarłym członku rodziny

Po odejściu bliskiej osoby, członkom jej najbliższej rodziny przysługuje renta rodzinna. Zmarły musi jednak posiadać odpowiednie uprawnienia. Przedstawiamy poniżej jakie są to uprawnienia, kto jest pojmowany w tym przypadku jako najbliższa rodzina i w jakich okolicznościach dostaje rentę oraz ile ona wynosi.

1. Jakie prawa musiała posiadać zmarła osoba?

Aby rodzina zmarłego mogła pobierać rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny, musiał on: 

1) Posiadać w chwili śmierci prawo do emerytury lub renty , z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniać warunki do uzyskania jednego ze świadczeń. 

lub 

2) Pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. 

Przy czym oceniając prawo do renty, zakłada się, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy, zaś w przypadku pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

2. Którzy członkowie rodziny mogą otrzymać rentę rodzinną?

Dzieci
Renta rodzinna przysługuje zarówno rodzonym dzieciom jak i dzieciom małżonka czy dzieciom przysposobionym w przypadku, gdy nie ukończyły 16 roku życia, lub 25 jeżeli się uczą. Renta może również przysługiwać dzieciom dożywotnio, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki do 25 roku życia. Gdy dziecko w czasie pobierania renty rodzinnej skończyło 25 lat, a było wówczas na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wnuki i rodzeństwo 
Jeżeli na co najmniej rok przed śmiercią zmarły przyjął na wychowanie i utrzymanie swoje wnuki, rodzeństwo czy inne dzieci przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, mają one prawo do renty rodzinnej po opiekunie na takich samych warunkach jak dzieci własne. Tracą jednak prawo do renty gdy przysługuje im już świadczenie po zmarłych rodzicach lub gdy rodzice żyją i są w stanie zapewnić im utrzymanie. W przypadku gdy zmarły nie utrzymywał wnuków czy rodzeństwa, ale był ich prawnym opiekunem, również moją one prawo do pozyskania renty.

Wdowa lub wdowiec 
Wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, jeśli w chwili jego śmierci: ma ukończone 50 lat , jest niezdolna lub niezdolny do pracy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli uczą się - 18 roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. jeśli spełni powyższe warunki w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka. Wdowa/wdowiec może również uzyskać świadczenie gdy w dniu śmierci małżonka nie pozostaje z nim w stałym związku małżeńskim lecz ma prawo do alimentów ustalonych drogą sądową i spełnia wyżej wymienione warunki. Jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnia niezbędnych warunków i nie posiada podstawowych źródeł utrzymania, może uzyskać rentę rodzinną na okres jednego roku lub dwóch (gdy uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do wykonywania pracy zarobkowej).

Rodzice 
Pomoc materialna po zmarłym może zostać przyznana rodzicom, w przypadku gdy zmarły (emeryt lub rencista) miał bezpośrednio przed śmiercią wkład w ich utrzymanie oraz gdy spełniają oni takie same warunki jak wdowa i wdowiec.

3. Ile wynosi renta rodzinna? 

Wysokość renty rodzinnej stanowi procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu i zależy od ilości osób, które będą ją pobierać. 
Dla 1 osoby uprawnionej - 85%, dla 2 osób uprawnionych - 90%, dla 3 i więcej osób uprawnionych - 95%. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. W razie konieczności jest ona rozdzielana na równe części pomiędzy uprawnionych.