Poradnik

Jak sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest ważnym zabezpieczeniem, w przypadku, kiedy nie chcemy, by nasz majątek po śmierci przeszedł w ręce osób, przewidzianych przez prawo. Wbrew pozorom napisanie takiego dokumentu jest bardzo proste, warto więc poświęcić chwilę, by ustalić naszą ostatnią wolę.

Testament najlepiej sporządzić u notariusza. Mamy wtedy pewność, że został napisany poprawnie a także, że zostanie wcielony w życie gdy odejdziemy, gdyż ma status dokumentu prawnego. Taka usługa kosztuje zazwyczaj kilkadziesiąt złotych. Potwierdzenie notarialne nie jest jednak konieczne, możemy w każdej chwili sami zapisać swoją ostatnią wolę.

Testament jest dokumentem niesformalizowanym, a więc jego forma nie jest rygorystycznie określona przez przepisy. Jeśli jednak zamierzamy samodzielnie go napisać, należy pamiętać o spełnieniu kilku wymaganych warunków. Dokument musi być spisany w całości odręcznie przez spadkodawcę oraz zawierać datę i podpis, a także musi z niego jasno wynikać, iż jest to ostatnia wola spadkodawcy, powinien więc zawierać frazy "testament" lub "ostatnia wola". Warto przemyśleć wcześniej jego treść, gdyż wszelkie dopiski poniżej podpisu są nieważne. Osoby, którym zamierzamy pozostawić swój majątek należy wymienić w taki sposób, żeby jednoznacznie było jasne o kogo chodzi.

Wbrew obiegowej opinii rozpisywanie się na drobne, tzn. zapisywanie poszczególnych przedmiotów różnym osobom nie jest zobowiązaniem prawnym i zostanie uznane jedynie jako wskazówka dla rodziny, która wcale nie musi być brana pod uwagę. Prawidłowym rozdysponowaniem majątku przy chęci pozostawienia go więcej niż jednemu spadkobiercy, jest ogólne podzielenie go na części (1/3, 1/2 itp.). Możemy jednak zobowiązać wybranego spadkobiercę do wydania konkretnego przedmiotu danej osobie, np. "Do całości mojego majątku powołuję Jana Nowak. Zobowiązuję Jana Nowak do wydania Marioli Kowalskiej mojego samochodu."

W przypadku, kiedy dana osoba nie jest w stanie samodzielnie napisać testamentu może sporządzić go ustnie. Przy takiej sytuacji obecnych musi być trzech świadków (nie mogą to być osoby wymienione jako spadkobiercy, ani krewni spadkodawcy), dokument spisuje jeden z nich lub osoba postronna. Testament musi być podpisany przez dwóch świadków oraz spadkodawcę, w przypadku, kiedy spadkodawca nie jest w stanie się podpisać można ewentualnie odstąpić od tego wymogu.

Warto pamiętać, że spadkodawca nie jest związany własnym testamentem. Może w każdej chwili odwołać go w całości, jak i jego poszczególne postanowienia. Testamentem własnoręcznym (pod warunkiem, że został sporządzony prawidłowo) można również anulować wcześniejszy testament notarialny. Jeśli autentyczność testamentu własnoręcznego jest kwestionowana, z reguły sąd zaleca przeprowadzenie ekspertyzy grafologicznej.

Testament możemy przechowywać wszędzie, pamiętajmy jednak, że musi być łatwy do odnalezienia w przypadku naszej śmierci. Warto trzymać go więc w miejscu oczywistym (szuflada biurka, schowek na dokumenty), lub poinformować kogoś, gdzie się znajduje. Jeśli chcemy mieć pewność, że po naszej śmierci dokument nie zostanie zniszczony lub zatajony możemy zdeponować go u prawnika.