Poradnik

Zwolnienie z podatku od spadku

Po otrzymaniu spadku, należy odprowadzić od niego podatek. Na szczęście, dla najbliższych zmarłej osoby istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Aby je uzyskać należy jednak uważać i dopilnować wyznaczonych terminów. W celu ułatwienia Państwu pozyskanie niezbędnych informacji na ten temat, opisujemy poniżej najważniejsze, aktualne przepisy mówiące o tym kto i w jaki sposób może uzyskać ową ulgę podatkową.

1. Kto może zostać zwolniony z podatku od spadku?

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać najbliższa rodzina zmarłego, czyli: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku osoby zaliczane do najbliższej rodziny, nie pokrywają się z osobami zakwalifikowanymi do pierwszej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny w przypadku przepisów dotyczących wysokości podatku od spadku. Synowa, zięć i teściowie nie mogą zostać zwolnieni od tego rodzaju podatku.

2. Gdzie i w jaki sposób należy zgłosić się po zwolnienie?

W celu uzyskania zwolnienia należy jak najszybciej złożyć do swojego urzędu skarbowego wypełniony formularz SD-Z2 (udostępniony dla Państwa poniżej). Złożenie formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem nabycia rzeczy lub praw majątkowych i jest niezbędne do uzyskania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wypełnienie dokumentu wymaga podania szczegółów na temat uzyskanych dóbr, m.in. stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) - jej powierzchnię, w przypadku np. auta - markę, numer rejestracyjny i rok produkcji. Gdy przekazanie spadku następuje na mocy umowy w formie aktu notarialnego, podatnik nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu, wszelkie informacje przekazuje wówczas notariusz. Zgłosić należy tylko te spadki i darowizny, których łączna wartość przekracza 9.637 zł oraz zostały nabyte od jednej osoby i w ciągu pięciu lat. Spadki i darowizny kumulują się w takim właśnie okresie. Czyli jeżeli poza spadkiem, uzyskaliśmy również od zmarłego darowiznę (w okresie 5 lat przed jego śmiercią), to kwotę wolną od podatku odejmuje się od sumy spadku i darowizny, a łączna nadwyżka ulega opodatkowaniu.

3. W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwolnienie z podatku od spadku?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od spadku należy zgłosić spadek w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego nabycie, a w przypadku gdy uzyskanie spadku jest potwierdzane przez notariusza - od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Ze zwolnienia z podatku będą mogli skorzystać również ci podatnicy, którzy dowiedzą się o otrzymaniu spadku po upływie terminu na jego zgłoszenie. Warunkiem do jego uzyskania jest wówczas zawiadomienie urzędu o nabyciu majątku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o jego uzyskaniu oraz uprawdopodobnienie faktu o późniejszym powzięciu wiadomości o zaistniałej sytuacji.